Điều khoản của Dịch vụ và Nội quy

Nhà cung cấp ("chúng ta", "chúng tôi", "của chúng tôi") của dịch vụ được cung cấp bởi trang web này ("Dịch vụ") không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung và tài khoản do người dùng tạo ra ("Nội dung"). Nội dung đã gửi chỉ trình bày theo quan điểm của tác giả.

Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ để gửi hoặc liên kết đến bất kỳ Nội dung nào mang tính phỉ báng, lạm dụng, gây hận thù, đe dọa, thư rác hoặc giống thư rác, có thể gây xúc phạm, chứa nội dung người lớn hoặc có thể bị phản đối, chứa thông tin cá nhân của người khác, Khuyến khích hoạt động bất hợp pháp, hoặc bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật khác.

Tất cả Nội dung bạn gửi hoặc tải lên có thể được nhân viên xem xét. Tất cả Nội dung bạn gửi hoặc tải lên có thể được gửi đến các dịch vụ xác minh của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ ngăn ngừa thư rác). Không gửi bất kỳ Nội dung nào mà bạn cho là bí mật hoặc riêng tư.

Chúng tôi bảo lưu quyền xóa hoặc sửa đổi bất kỳ Nội dung nào được gửi vì bất kỳ lý do nào mà không cần lời giải thích. Yêu cầu Nội dung được gỡ bỏ hoặc sửa đổi sẽ được thực hiện theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền hành động đối với bất kỳ tài khoản nào với Dịch vụ bất cứ lúc nào.

Bạn đang cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, vĩnh viễn, không thể huỷ ngang, không giới hạn để sử dụng, xuất bản hoặc xuất bản lại Nội dung liên quan đến Dịch vụ. Bạn giữ bản quyền đối với Nội dung.

Các điều khoản này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ này. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi.